Då och nu

Dåtid

Smith bildades sommaren 2001 av partners som arbetat tillsammans under flera år på en större byrå. Ambitionen var att skapa en mindre och flexiblare organisation som har förmåga att bli en högt värderad partner i varje kundrelation. Smith korsbefruktar erfarenheter från strategi, kreativitet och formgivning. Byrån har även engagerat sig som partner i varumärken såsom Rodeo Magazine och Got2Get. Det utvecklar byråns kreativitet och entreprenörskap.

 

Nutid

Smith är en strategisk partner för företag och organisationer i kommunikationsfrågor. Medielandskapet kräver att budskapen vi sänder kommer i olika skepnader och möter målgruppen på hemmaplan, när den har garden nere och är mottaglig för dialog. Det förutsätter flexibilitet och nära samarbete med PR, undersökningsföretag och ledningen hos byråns kunder.

Byrån fyra hörnstenar är 1. vikten av en långsiktig strategi, 2. ett konsekvent utförande, 3. nära dialog med kunden och samarbetspartners, 4. kreativitet som överraskar, väcker sympati och leder till fortsatt intresse.

 

Past

Smith was established in the summer of 2001 by partners who had worked together for several years at a large agency. The goal was to create a smaller, more flexible organization with the ability to become a high-value partner to every client. Smith cross-fertilized their experiences in strategy, creativity and design. The agency was also involved as a partner in brands such as Rodeo Magazine and Got2Get. This helped to expand the agency’s creativity and entrepreneurship.

 

Present

Smith is a strategic partner for companies and organizations in positioning brands and offers. The media landscape requires that the messages we send take many different forms and meet the target audience on their own turf, when people have the guard down and are open to dialog. This requires flexibility and close cooperation with PR, survey companies, and with the management at our agency’s clients.

The four cornerstones of our company are: 1. The importance of a long-term strategy, 2. Consistent implementation, 3. Close dialog with clients and partners, 4. Creativity that surprises, generates sympathy and leads to continued interest.


DELA Då och nu

Facebook Twitter