Dokufant

Småskolan goes digital

I den nya skolplanen finns förväntningar på uppföljning och pedagogisk dokumentation även för förskolan. När Umeå företaget Kreakom frågade Smith om paketering, marknadsföring och lanseringen av ett nytt verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan var uppgiften mångbottnad. Arbetet inkluderar varumärkesstrategi, namngivning, gränssnittsdesign, PR och produktpaketering. Bakgrunden är två förskolepedagogers vision om att förenkla den pedagogiska utvärderingen av enskilda förskolors verksamhet. Under arbetet med att skapa varumärket Dokufant har Smith följt sin modell för varumärkesarbeten steg för steg. Lä

 

Uppdrag: Ta fram ett nytt namn

För Smith blev uppgiften att konkretisera visionerna. För namnet ställdes tre krav: det ska vara lekfullt, koppla till produkten och vara lätt att komma ihåg. Genom en process där många olika alternativ prövades och vägdes mot varandra valdes till sist namnet Dokufant, som är en sammanslagning av orden dokumentera och franskans enfant (barn). Namnet som från början möttes av en del höjda ögonbryn har på kort tid blivit en given favorit och har kommits ihåg av de som möter företaget på mässor, i möten och bland mängden av nya produkter som vill komma över tröskeln till skolorna.

 

Uppdrag: Grafisk Profil

Dokufant - Grafisk identitet

För Smith blev uppgiften att konkretisera visionerna. För namnet ställdes tre krav: det ska vara lekfullt, koppla till produkten och vara lätt att komma ihåg. Genom en process där många olika alternativ prövades och vägdes mot varandra valdes till sist namnet Dokufant, som är en sammanslagning av orden dokumentera och franskans enfant (barn). Namnet som från början möttes av en del höjda ögonbryn har på kort tid blivit en given favorit och har kommits ihåg av de som möter företaget på mässor, i möten och bland mängden av nya produkter som vill komma över tröskeln till skolorna.

 

Uppdrag: Formge verktyget utifrån användarstudier

Dokufant - Online

Dokufant - Verktyget
Efter att vi tagit fram godkända torrskisser för verktyget med alla dess funktioner, inleddes produktionen under hösten 2011. Arbetet innebär också att säkerställa olika behov för olika typer av licenser och integritetskrav. När vi hade en betaversion klar genomfördes sedan en omfattande användarstudie ledd av tjänstedesignföretaget Transformator (läs Stina Engströms blogginlägg om projektet här). Och i enlighet med tidplanen kunde slutligen en helt ny produkt lanseras lagom till förskoledagarna i Älvsjö april 2012.

Uppdrag: PR-strategi

En ny tjänst har alltid vissa utmaningar. Den mest grundläggande är att påvisa behovet. När man i det närmaste saknar konkurrens har marknadsföringen också en pedagogisk uppgift att förklara vad erbjudandet är bra för. Genom en serie insatser, dels genom direktdialog med pedagoger i sociala medier och besök i verksamheterna, dels genom debattartiklar och pressbearbetning börjar Dokufant förstås. Nu finns grundstenarna på plats; verktyget funkar, namnet sitter och den visuella identiteten är klubbad. Intresset för pedagogisk dokumentation har aldrig varit större.

Dokufant - Lansering

www.dokufant.se

In English

In the new school plan there are expectations on follow-ups and educational documentation even for preschool. When Kreakom asked Smith about packaging, marketing and the launch of a new tool for pedagogical documentation in preschool, the task was multilayered. The work included a brand strategy, naming, interface design, promotion, and product packaging. Kreakom has a background of two preschool teachers’ vision to simplify the educational evaluation of individual day care businesses.

For Smith, the task was to concretize the visions. For the naming there were three requirements: it should be playful, it should associate to the product and it should also be easy to remember. Through a process where many different options were tested and weighed against each other the name Dokufant was at last chosen. The name is an amalgamation of the words document and the French enfant (child). The name, which initially was greeted by some raised eyebrows, has quickly become a big favourite and has been brought remembered by those who meet the company on fairs, at meetings, and among the crowd of new products that wants to get over the threshold of the schools.

In autumn 2011, after having developed approved dry sketches for the tool with all its features, began the production. The work also involved ensuring different needs for different types of licenses and integrity requirements. When we had a beta version ready, a comprehensive user study was made, led by the service design company Transformer (read Stina Engström’s blog post about the project here). And in accordance with the time schedule a brand new product could finally be launched just in time for the preschool fair at Stockholmsmässan (Stockholm International Fairs) in Älvsjö, April 2012.

New services will always have certain challenges. The most fundamental challenge is to be able to demonstrate the need. When there is basically no competition, the marketing also has an educational responsible for explaining why you need what the services are offering. By a series of actions, partly through a direct dialogue with pedagogues in social media and with visits to the businesses but also through debate articles and pressworking Dokufant is starting to be understood. The foundations are now in place; the tool is working like it should and the name and visual identity are established. Now we are waiting excitedly for the  school year to begin. And the interest in educational documentation has never been bigger.

www.dokufant.se

Läs mer →